หน้าหลัก
 

ทำเนียบบุคลากร
 
หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

นายณรงค์ บุบผากัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

นางชุลีพร แย้มดวง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

นายชัยวัฒน์ บุญไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางวิภาวดี วันสุข
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

นางสาวกาญนภา ทุมมาสุด
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิยดา พิเนตร
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวนการกองคลัง


 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ
อำเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด   45120